Pages

Tematika bloga...

Rasni Idealizam - Nasa rasa je nasa nacija.

Sunday, January 1, 2012

ŽIVOT POSLE SMRTI

ŽIVOT POSLE SMRTI
Tekst je preuzet iz časopisa SRPSKI FRONT, broj 18, period leto 115, godina sedma.
UM

Šta je zapravo um? Da li je to rezultat različitih elektrohemijskih impulsa unutar organskog obrasca ili je to bezvremenska duša, jedinstvena energetska frekvencija unutar mozga? Prvo, elektrohemijski impulsi koji nam daju osećaje kao što su "biti zaljubljen" itd. su upravo to: elektrohemijski impulsi. Ljudsko telo je organsko, u to nema sumnj Ljudski mozak je tako|e organski, ni u to nema sumwe. Sav naš proces mišljenja se ostvaruje putem elektrohemijskih impulsa, što je još jedna nesporna činjenica.

Nauka je puna podataka o tome kako radi ljudski mozak i kako se odvija proces mišljenja, pa ipak ona tek treba da nam da zvanično objašnjenje šta je zapravo svest; taj visoko-apstraktni osećaj kada je neko svestan sebe. Šta omogućava takav osećaj?
Osim toga, ako je um jednostavan rezultat organskog kompjuterskog obrasca i njemu pridružnih elektrohemijskih impulsa, onda koji deo mozga sačinjava taj obrazac a koji ne? Na primer, svakog dana milioni naših moždanih ćelija umiru a mi ipak nastavljamo da živimo. Alkoholičar pati od propadanja jetre, pa ipak većina njih i dalje živi. Suština je u tome da uprkos činjenici da gubimo moždano tkivo mi nastavljamo da živimo, osim u slučaju da je oštećenje mozga ekstremno što onda uzrokuje smrt.
Ako je um jednostavno organski kompjuterski obrazac, zar neće da se pokvari, kao što bi se to desilo kompjuteru usled kratkog spoja? Očigledno je da ljudski mozak ne doživljava kratke spojeve čak i ako mu je oštećenje krupno (bez obzira što gubimo milione i milione moždanih ćelija - i dalje živimo).
Verujem da je um jedinstvena energetska frekvencija u okviru organskog kompjuterskog obrasca.
Verujem, takođe, da i životinje imaju um, samo ne tako visoko razvijen kao kod ljudi.
Pošto ljudski mozak poseduje jedinstvenu energetsku frekvenciju, onda on takođe mora da je u stanju da vrši i njen prenos (odašiljanje).
Ovo nas navodi na pitanje: koji nama znani fenomen bi mogao da nam objasni ovu mogućnost?

PSIHIČKI FENOMENI

Prvo da razjasnimo pogrešna verovanja kad su u pitanju psihički fenomeni. Kao što je slučaj i sa religijom, imamo mnogo šarlatana koji sebe predstavljaju kao psihiste to jest kao posebno obdarene ljude. Iza toga stoji ogromna industrija zabave koja zarađuje veliki novac zahvaljujući takvim ljudima. Zna se da su obaveštajne službe kao CIA i KGB koristile i koriste psihiste u svojim tajnim projektima.
Uostalom, svako, ukoliko nije i sam to doživeo, sigurno poznaje nekog ko je doživeo nešto nadčulno, nadprirodno, za koje današnja zvanična nauka nema objašnjenja. Lično sam iskusio telepatski san sa svojom sestrom pored mnogih drugih neobjašnjivih predosećaja tokom proteklih godina.
Možda među čitaocima ima cinika koji se ovome smeju, ali i mnogi poznati ljudi su doživljavali psihičke fenomene. Adolf Hitler je također imao dar za predosećaj (intuiciju).
Činjenica je da su psihicki fenomeni stvarnost. Milioni i milioni ljudi imaju takva iskustva. Jedini problem da se takvi fenomeni dokažu je u tome što su oni slučajni u pri- rodi i da su svojstveni izabranim pojedincima u bilo kojem vremenskom periodu. I zbog toga je skoro nemoguće vršiti nadzor nad bilo kojim laboratorijski kontrolisanim eksperimentom pod takvim okolnostima. Pošto je postojanje psihofenomena istina, onda čovečji um mora da je neka vrsta jedinstvene energetske frekvencije u okviru organskog kompjuterskog obrasca (šablona). Zaista, zakoni termodinamike i bezgranične neverovatnoće potvrđuju ovaj argument. Takođe, pošto smo zaključili šta bi mogao biti ljudski um, onda bi i životinje morale posedovati svoju sopstvenu frekvenciju.VEČNOST SVIH ŽIVIH BIĆA
Da li drugi život postoji posle smrti ili se rasplinjavamo u ništavilu tako da nikad više ne iskusimo život kakav poznajemo? Ovo je osnovno pitanje koje je zaprepaštavalo podjednako teologe, neznalice (ateiste) i pobožne od samog početka ove poslednje ljudske civilizacije.
Izdvojile su se dve škole mišljenja po pitanju žvota posle smrti:
1) Ateistička - religija je dogma koju su stvorili ljudi i nije božja reč. Ne postoji život posle smrti.
2) Religiozna - Sveto Pismo, Kuran itd. je bukvalno božja reč i život posle smrti postoji u nekoj vrsti raja ili pakla.
Obe tačke gledišta su dogmatske. Zaista, sve religije su dogmatske, ali ovo ne opovrgava drugi život ili Boga.
Obrazloženje ateiste je da suprotstavi jednu dogmu drugoj. Njihova logika je da ponište verovanje u Boga ili u drugi život jednostavno zato što su sve religije degenerisale u mehaničko prihvatanje dogme.
Nacional Socijalizam je paganska religija sa fundamentalnim načelom da su sva živa stvorenja večna. Kukasti krst (u smeru kazaljke na satu) predstavlja stvaranje, evoluciju i viši kosmički poredak. Isti ali suprotnog smera predstavlja razgradnju i haos. Kosmos jeste jedinstvo kojim upravljaju ove suprotstavljene sile.

BESKONAČNA NEMOGUĆNOST
Uzmimo u razmatranje tačku gledišta ateiste koji podržava tvrđenje da ne postoji život posle smrti. U ovom slučaju mora da postoji beskonačan broj jedinstvenih životnih formi u ovom univerzumu, i bukvalno beskonačan izvor napajanja istih. Objašnjenje koje sledi očekujemo da će pokazati postojanje večnosti stvorenog.
Da ponovimo temu ove pretpostavke: ako ne postoji drugi život onda mora da postoji mogućnost za beskonačan broj životnih oblika sa umom, bilo ljudskih ili životinjskih, iz (pretpostavljenog) beskonačnog izvora zaliha. Za ovaj slučaj stvorena je sledeća teorija: ako zaista postoji beskonačan broj životnih oblika, onda mora biti i beskonačno nemoguće za bilo koji od njih da ikada egzistira na početku. Zašto? Zato što bi to značilo da svaka jedinka koja bi trebalo da dođe u postojanje, neće to učiniti zbog već beskonačnog broja jedinki koje tek treba da dođu u postojanje u okviru beskrajne budućnosti! Čitaj dalje...

ZAKONI TERMODINAMIKE
Zakoni termodinamike kažu da je sva energija prisutna u našem kosmosu. Energija nemože ni iz čega da se stvori niti da bude uništena već može samo da se prenosi. Pos- toji određena i konačna količina energije u okviru našeg kosmosa, ništa više i ništa manje od toga. Ova količina energije je večna i u stalnom je stanju putovanja (prenosa) i ravnoteže, i njen najniži oblik nam je poznat kao kinetička energija. Šta se dalje dešava sa tom energijom nije poznato zvaničnoj nauci, ali osećam da će to biti objašnjeno u nastavku ovog teksta.

REINKARNACIJA
Pronicljiva osoba može reči da ako reinkarnacija postoji onda mora doći vreme kada se životni oblici više neće moći reprodukovati, zbog toga što bi nekontrolisani rast populacije dostigao onaj konačni broj životnih oblika sa svešću. Ovo svakako dokazuje da reinkarnacija ne postoji!
Odgovor: sva organska živa stvorenja zahtevaju sunčevu energiju da produži njihov životni ciklus, sunčevu energiju iz organske hrane. Organska hrana može da se dobavi jedino iz životnih izvora, bilo iz tla ili iz drugih živih stvorenja koja takođe od nekud moraju da je pribave - opet od drugih živih bića ili biljaka.
Jednom kada životni oblici premaše svaku dostupnu organsku i transformisanu sunčevu energiju, neizbežno će ih zadesiti oskudica. Svaka biosfera je u mogućnosti da izdržava jedan određen broj životnih oblika. Za sve preko toga se stara Priroda koja održava potrebnu ravnotežu. Da stvarno postoji beskonačan broj životnih oblika, onda bi takođe trebalo da postoji i beskonačno velika količina organske mase i energije da omogući neograničen rast populacije. Zakoni termodinamike i beskonačne nemogućnosti pobijaju ovakve pretpostavke.
Svi životni oblici u našem kosmosu u neprestanom su procesu preobraženja.

UNIVERZALNI ZAKONI
Kosmosom upravljaju suprotstavqene sile, vidljive i nevidljive. Šta su tačno ovi zakoni i kako se oni uklapaju u ksmički poredak, skoro je izvesno da neće u potpunosti biti jasno čovečijem umu. Ogromna složenost našeg kosmosa je takva da će samo sićušan deo njegovog stvaranja biti shvaćen. Zakon proseka je jedan od tih zakona i sastavni je deo svega stvorenog, bez kojeg život nije moguć. On je suštinski za energetsko-materijalni prenos, oblike sunčeve biosfere i za evoluciju svih živih stvorenja. Nevidljivi zakoni su “skriveni” zakoni koji rukovode sudbinom svih živih bića u okviru našeg univerzuma. Zakon beskonačne nemogućnosti je jedan takav zakon.

EVOLUCIJA
Evolucija je još jedan prirodni zakon i sastavni je deo svega stvorenog. Mnogi religiozni fanatici tvrde da ona ne postoji; njihov stav je da ukoliko evolucija postoji zašto onda i druga stvorenja, različita od ljudi, nisu evoluirala već su ostala tamo gle jesu, u takoreći zaustavljenom razvoju. Odgovor na ovo pitanje je jednostavan: jednakost (egalitarizam) kao ideju su izmislili ljudi i ona uopšte nije primennjiva u svom najčistijem obliku. Na primer, kad bi sva živa bića evoluirala do istog stepena razvitka život bi bio nemoguć. Jer bi se tada svaka vrsta nadmetala da bude dominantni životni oblik. Život se ne bi mogao odvijati zbog toga što bi sve vrste sa podjednakom dominacijom jednostavno neutralisale ravnotežu života.Postoji prirodna hijerarhija sa ljudskim bićima (Arijevci) na čelu pa naniže sve do ameba.
Ovo je prirodni zakon, stvoren možda od nekog nadmoćnog kosmičkog entiteta?

LJUDSKE ZAJEDNICE
Ljudske zajednice su suštinski hijerarhične. Bez toga ne bi bilo društvenog jedinstva i stabilnosti. Ako ste ikada gledali “Opstanak” mogli ste da primetite obrasce pona- šanja. Na primer: jato ptica leti nekud; na desetine hiljada ptica lete u poretku nalik piramidi. U samom špicu je jedna ptica-predvodnik. Odmah do nje je ostatak jata u hijerarhijskoj formaciji. Objašnjenje za ovaj prirodni fenomen je vrlo jednostavno: društveno jedinstvo!
Kad bi se svaka ptica u jatu takmičila da bude vođa celo jato bi se razdrobilo na sitne grupacije i postalo lak plen kao što bi i izgubilo put. Ova analogija može da se prime- ni i na bilo koju drugu vrstu bića, uključujući i ljudska društva. Postoje tri različite klase u okviru ljudskih za- jednica i koje se preklapaju. Prvu klasu čine muškarci i žene iz mase i oni su otprilike 95% populacije. Osoba iz ove klase je sledbenik! Druga klasa jedinki poseduje intelektualnu radoznalost a takođe je prijemčiva i za nove ideje. Po gruboj proceni ovakvih osoba ima 4.99% od uku- pne populacije. Poslednja klasa sastoji se od individua unikatne prirode: to su osobe instiktivno ne-dogmatske i veoma inovativne. Takav čovek dolazi kao jedan na 10000.
Čovečanstvo je uz to podeljeno i na pod-kategorije zahvaljujući zakonu “reda haosa”.

RAJ I PAKAO
Siguran sam da mnogi od vas koji čitaju ove redove neće poverovati bukvalno ni u raj ni u pakao. Bilo kako bilo, činjenica je da su neki Nacional Socijalisti Hrišćani, pa ja postavljam sledeću tačku: prema svetim spisima, posle smrti, mi ćemo pripasti raju ili paklu, u zavisnosti koliko smo dobri ili loši bili tokom zemaljskog života. Ovakav argument se može naučno raskrinkati!
Raj je, pretpostavljamo, večni raj za sve dobre duše: otud, valjda, nema više smrti. Ako je tako, onda takođe nema potrebe ni za bilo kakvom hranom, jer se hrana dobija izdvajanjem iz drugih živih stvorenja i biljaka. Bez potrebe za bilo kakvom hranom neće biti ni sunčeve energije - jer hrana je upravo to: uskladištena sunčeva energija!
Pošto nema sunčeve energije, ni organske mase, neće biti ni potrebe za ma kakvim prirodnim/suprotstavljenim zakonima. Pa zašto bi onda Bog pravio sebi probleme stvarajući skoro bezbroj svojih (prirodnih) zakona upravo da bi omogućio razvoj života a u narednom koraku prome- nio sva pravila? Naravno da raj i pakao treba da se posmatraju kao tvorevine ljudi. Takvi koncepti podsvesno odslikavaju bitku između života i smrti duboko u nama samima, u našoj duši. Bitku koja je u toku.

KOSMIČKO BIĆE
Naučnici sada veruju da će naš univerzum eventualno da kolabira unutar sebe, proizvodeći tako Veliki Prasak i sažimanje. Po toj teoriji gravitaciona sila galaksija i skrivenih crnih rupa će dovesti do kosmičkog svršetka!
Možda je Veliki prasak takođe signal da se novi univerzum ponovo rađa. Kad se jednom sva materija kondenzuje u skoro beskonačno malu zapreminu, neki drugi “Big beng” će označiti novi početak nekog sledećeg Univerzuma.
Prema zakonima termodinamike, energija ne može da se uništi - može samo da menja oblik. Još jedna moguća teorija je ta da se kinetička energija ponovo reciklira u solarnu energiju. Crne rupe gutaju materiju dok Bele rupe oslobađaju materiju natrag u univerzum - kosmička ravnoteža?
Gde se ”Bog” uklapa u kosmički red stvari? Ja lično ne verujem u čovekoliko božanstvo koje sve vidi, sve zna i nadgleda svaki pojedinačni trenutak naših života sa dobronamernošću i sa žaljenjem. Ovakav koncept je “religiozno” inspirisan i ne sadrži znamenje delovanja univerzuma.
Ma kako bilo, ako postoji neka vrsta kosmičkog bića, ono bi moglo da egzistira i van širećeg univerzuma, van svih Prirodnih zakona, iznad svakog ljudskog shvatanja i samog vremena!? Ustvari, ukoliko je teorija Velikog Praska tačna, i Bog je večito na periferiji kosmosa i vremena, tada bi On bio večni putnik kroz vreme. Po završetku Velikog Praska (uništenja), Bog bi putovao natrag kroz vreme do samog početka univerzuma! Ovo je, naravno, čista hipoteza i namenjena je da podstakne razmišljanje na tu temu. Bilo kako bilo, ja osećam da mora postojati neka vrsta kosmičkog bića. Posle svega, svi zakoni moraju imati svog tvorca koji bi ih stavio u delovanje!
Kosmos je međusobno jedinstvo svega postojećeg i mnogi pagani veruju da je ustvari sam univerzum kosmičko bćce.

SMRT ILI SLAVA?
Život i smrt koegzistiraju i mogu da se filozofski pri- kažu kao smrt ili slava. Sav život se bori da preživi i ovekoveči se. To ovekovečenje zove se slava. Slava jednog životnog oblika je rezultat smrti drugog! Ovo je svojstveno celom svekolikom životu koji poznajemo. Nema bežanja od ovog zakona Prirode! Mi to možemo ili da uviđamo tako što se ovekovečujemo ili ne uviđamo i umiremo zauvek. Nema drugog puta osim ovog!
SMRT
Nema sumnje, sama smrt je vrlo pogrešno shvaćen prirodni fenomen u našem kosmosu. Pojam smrti je često zamotan u bolesni strah i sujeverje, i kao takav sreće se kod ljudi nadahnutim religijom, gde niko nije sposoban da objasni njegovo istinito značenje osim, možda, da ponudi neku vrstu emotivne štake beslovesnim masama.
Bez smrti imali bi smo probleme s viškom populacije. Kao što je već objašnjeno, sav život se održava putem transformacije sunčeve energije i bića koja je transformišu. Posledično, svi dostupni izvori hrane pi presahli ne ostavljajući ni životni prostor za sobom. Zakoni ter-modinamike su takođe u središtu ovog fenomena. Prostim rečima, smrt je način ponovnog prenosa energije da bi se održalo stanje ravnoteže u Prirodi. Smrt je živi dokaz da je sunčeva energija količinski ograničena i da je zakon bezgranične nemogućnosti tačan. Da rezimiramo: ukoliko bi postojala beskonačno velika količina sunčeve energije i organske mase, tada ne bi bilo potrebe za smrću. Ali te količine su ograničene i energija mora da se obnavlja (reciklira). Smrt treba da posmatramo kao početak novog postojanja u okviru našeg večnog univerzuma. Kada god ovo ima za posledicu rađanje ljudskog bića ili životinje, to je stvar ličnog odraza. Može se naslutiti da je ceo kosmos veliki uravnotežitelj i da će zakon proseka ili, moguće, zakon karme imati svoju reču određivanju naše sudbine od jednog života do sledećeg.

KLONIRANJE
Veliki broj kontroverzi je okružio skorašnji zvanični proboj u kloniranju životinja i ljudi. Kloniranje je, kao što većina ljudi zna, tačna DNK replika životinje ili čoveka.
Izvedena je veštačkim putem. Iskrsla su brojna moralna pitanja a ono koje ponajviše muči ljude je kloniranje ljudskih bića, naročito mrtvih predaka. To pitanje zasnovano je na pogrešnom verovanju da će kloniranje vratiti nazad mrtve!
Zaboravlja se pritom da telesni klon nije i duhovni klon!
To je organski duplikat živog ili nekada živog bića. Na primer, kažimo da smo klonirali 25 puta Nikolu Teslu. Da li bi to značilo da 25-orica Tesli žive u isto vreme? Naravno da ne. Takvo razmišljanje je suludo. Ono što bi postojalo jeste 25 osoba koje su genetski (dakle telesno) potpuno iste kao naš znameniti čovek. Ali ne i duševno - tačnije nisu duhovno jednaki!! To znači da bi svaki imao svoj jedinstveni um, bez obzira na to što bi se ti ljudi, izvesno je, usled genetskih predispozicija slično ponašali. Naučni proboj u oblasti genetike samo potvrđuje da su naši umovi jedinstveni. Možemo sada početi da povlačimo znak jednakosti između uma, svesti-svesnosti i duha.

MATERIJA JE FREKVENCIJA
Ono što sledi, sakupljeno je iz mnogih izvora i ne samo da daje potporu prethodno iznesenom već daje težinu i verovanju u večnost stvorenog putem reinkarnacije: “sudeći prema verodostojnosti nauke, sve je frekvencija i frekvencija je sve! Činilac svekolike materije, atom, je energija-oblik frekvencije. Ovakvo stanovište daje potporu ideji da su naša tela frekvencija-energija. Toplina je frekvencija; boja je oblik frekvencije; zvuk, ukus, miris, vibracija, bilje, minerali - u svojoj gradivnoj osnovi sve su to oblici frekvencije”. Ovo nije samo iskaz jednog paganskog ideologa, to je takođe i naučna činjenica.
Ako um nije jedan oblik jedinstvene frekvencije energije (energetske talasne dužine), onda on mora da je jedina stvar u našem svemiru koja to nije!

KARMA
Karma je prema Teozofiji: “svaki ljudski život, od rođenja pa do smrti, deo je celokupnog obrasca lične evolucije. Ovaj obrazac određen je delovanjem zakona, onih od najveće važnosti za razumevanje čovekovog svakodnevnog stanja: zakon ritma, koji čini da život i smrt prate jedno drugo kao što pojedinac spava tokom dnevnog ciklusa; i zakon akcije, Karma, koji povezuje svaki događaj koji prethodi sa onim što sledi, kao što su uzroci povezani sa posledicama”.

GALAKTIČKI RAJ
Raj ili pakao su koncepti koje su izmislili ljudi i postoje jedino u podsvesti našeg uma. Ova naša planeta, Zemlja, može da postane ili raj ili pakao, što zavisi od naše zajedničke odgovornosti jednih prema drugima. Čovek kao vrsta još uvek evoluira. Sve rase čovečanstva su različite sa svojim jedinstvenim prednostima i slabostima. To je rezultzt evolucije. Evolucija je posledica biološke razno- likosti; vrste se nadmeću i prilagođavaju kroz svoju sops- tvenu borbu za opstanak. Bez biološke raznolikosti ne bi bilo podsticaja da se život prilagodi i dalje razvija. Zbog ovog razloga moramo da negujemo i omogućavamo jedinstvenu raznolikost ljudske vrste. Ovo je biološka zapovest!
Jednom u budućnosti, čovečanstvo će evoluirati do stepena svesti na kome će telepatija biti sredstvo komuniciranja među individuama. Neki pojedinci su već iskusili fenomen ove vrste. To je dokaz da mi zaista evoluiramo u viša bića! Kad jedanput budemo evoluirali do visokog stepena psihičke razvijenosti i i budemo tačno razumeli prirodu naše energetske talasne dužine (frekvencuje) uma - tada ćemo biti u stanju da sagradimo naš sopstveni galaktički raj, oslobođen od večnog kruga patnje i smrti, zauvek!?
Ovo nije religiozna ili nerazumna ideja, ovo je evolutivna stvarnost! Ukoliko ne bismo uspeli da ostvarimo svoju sudbinu, potonućemo u divljaštvo i imaćemo da iskusimo večni bol niže egzistencije. Nažalost, postojanje galaktičkog raja biće limitirano (ograničeno) za odabranu nekolicinu u okviru našeg kosmosa. Zakoni termodinamike su razlog za ovo. Galaktička nebesa biće čovekovom rukom stvorene biosfere ili kolonizovanje drugih planeta gde je organski život moguć.
NOVA RELIGIJA?
Paganizam kao Nacional Socijalizam nije nova religija. On jeste religija, prirodna večna tvorevina. Uz sve to, čini mi se da je paganizam daleko iznad shvatanja prosečnog čoveka - onog iz mase koja čini 95% ljudske populacije. Suviše je apstraktan i bogat sadržajem i samim tim težak za razumevanje ljudima iz većine. Paganizam nikad neće biti religija mase.
Međutim, srednja društvena klasa je prijemčiva za nove ideje i mogla bi da prihvati ovaj sistem verovanja ukoliko bi se propagirao na pravi način. A kada bi se narod ubedio da na Nacional Socijalizam gleda drigim očima - kao na pravu pagansku religiju, zasnovanu na nauci Prirode, na istini i večnosti - ubeđen sam da bi masovno bio preobraćen za našu stvar. Jer bilo šta što je duboko zasnovano na istini svaka inteligentna osoba željna znanja jednostavno to ne može da ignoriše. Prihvaćeno verovanje o reinkarnaciji, ne kao slepa vera nego kao kosmički zakon, tako je značajna stvar da je svaki dalji komentar nepotreban.

NACIONAL SOCIJALIZAM
Socioekonomija je egzaktna nauka, nauka koja se zasniva na nerazdvojnim prirodnim zakonima i uopšte nije važno je li politički sistem komunistički, anarhistički ili oholi kapitalistički (svi se oni kroz socioekonomiju posmatraju pod jednom lupom) , važno je jedino to da nijedan od njih nikada neće biti uspešan, jednostavno zato što svi oni idu protiv prirodnih zakona. S druge strane, Nacional Socijalizam nije politička dogma ili politički manifest, on je otelotvorenje života na Zemlji. Niti je Nacional Socijalizam svojina neke rase ili nacije niti je on fenomen 20. veka. Takođe nije ni pronalazak. Ne možeš da izmisliš nešto što postoji od samog počeka vremena!
Ali bilo bi pošteno reći da su Adolf Hitler i Fridrih Niče bez sumnje dvojica među najvećim umovima koji su ga uobličili, propagirali i sprovodili u delo.
DOBROBIT ŽIVOTINJA
U nastavku našeg razgovora Vođa je posvetio pažnju vegeterijanskom pitanju. Više nego ikada, on veruje da je jedenje mesa pogrešno. Naravno, on zna da dok traje rat ne možemo da potpuno promenimo naš sistem ishrane. Međutim, posle rata on namerava da se pozabavi i ovim problemom. Možda je i u pravu. Argumenti koje je iznosio u korist svog stava su bili veoma jaki.”
GEBELSOVI DNEVNICI, 26. april 1942.

Treba da voliš Boga kroz sve žive stvari, ljude, životinje i biljke”
ALFRED ROSENBERG

Oni koji u Nacional Socijalizmu ne vide ništa više od političkog pokreta teško da znaju bilo šta u vezi Nacional Socijalizma, jer njegov cilj je volja za stvaranjem superiornog Čoveka”
ADOLF HITLER
Malo je poznata činjenica van NS krugova da su mnogi Nacional Socijalistički prvaci bili vegeterijanci. Napomenimo neke: Adolf Hitler, Rudolf Hess, Hajnrih Himler. I Hess i Himler bili si uvereni u činjenicu da život postoji posle smrti kroz reinkarnaciju. Ne zna se tačno da li je Hitler verovao u reinkarnaciju ili da treba da se preobrazimo i postanemo jedno sa Tvorcem. Ono što je sigurno jeste da je verovao u besmrtnost duše. Mnoštvo njegovih govora upućuje na takav zaključak kao što iste nagoveštaje sadrži i Majn Kampf. Drugi skriveni detalj ovog perioda istorije je činjenica da je vivisekcija životinja bila potpuno zabranjena kao i sve vrste sportskog lova na divljač! Ovaj podatak nikada nije javno obznanjen od strane vladajućih sila, zato što bi takvo otkriće zasigurno bio poslednji ekser na mrtvačkom kovčegu za sve godine demonskih laži i otrovnih doktrina koje su stvarane protiv Nacional Socijalističke Nemačke. Koliko je uopšte javnost upoznata sa čnjenicom da je NS Nemačka bila posvećena dobrobiti životinja i da je Nacional Socijalizam u suštini religiozni pokret, posvećen zadatku da uspostavi viši kosmički poredak na planeti? Teško da iko iz te mase to zna.
SS KATIHIZIS
Ideja o galaktičkom raju nije nova za Nacional Socijalizam i sasvim sam siguran da će se mnogi od vas, koji su pročitali prethodno poglavlje o tome dići obrvu ili dve. Himlerov SS je imao slične planove za tako dalekovidu ideju. SS katihizis sadržao je odredbu da svaki oženjeni SS oficir ima da polno opšti sa svojom suprugom na posebno pripremljenom groblju palih SS vojnika u nadi da će se duh mrtvog ratnika ponovo reinkarnirati u elitni SS red i tako doprineti očuvanju svetog bratstva ovih elitnih predvodnika Nacional Socijalizma. (kraj)

Preuzeto iz časopisa ''Srpski Front'' br. 18 (strane 3 - 9, u originalnoj novini ima puno ilustracija).
Autor: ZIGRUNE (Naziv originala “Life After Death")
Preveo i priredio: K.Miloš

Preporučujemo za čitanje:

RELIGIJA NACIONAL-SOCIJALIZMA
Devid Myatt
Visoko preporučljivo štivo. Ovaj pamflet rangira se među najboljima u posedu ZIGRUNA koji se tiči vrhovnog pitanja o smislu života. Dubokoumno, provokativno i vrlo čitko! Svaki Nacional Socijalista koji je ubeđen u svoje verovanje treba da pročita ovaj pamflet. Autor veruje da će se duša preobraziti i obožiti posle smrti, ali jedino ukoliko pojedinac živi časno i pošteno, boreći se za Arijevsku slobodu i našu Galaktičku sudbinu.


FRIDRIH NIČE ( 1844 - 1900 )
(odabrani citati)

Naša dužnost je prisutna oko nas u svakom trenutku. Moja doktrina je: živi tako da bi mogao da pž`eliš da živiš ponovo - to je tvoja dužnost. I u svakom od ovih ciklusa ljudskih života postojaće jedan čas u kome će po prvi put jedan čovek a potom mnogi osetiti moćnu misao o večnom kruženju svih stvari i za čovečanstvo ovo je čas podnevni.”
Večni povratak

Sve se kreće, sve se vraća; večno se kotrlja točak postojanja.
Sve umire, sve se rađa ponovo; večno juri godina postojanja.
Sve puca, sve se iznova sastavlja; večno gradi sebe zdanje postojanja.
Sve ove stvari se razdvajaju, sve stvari ponovo sreću jedna drugu; večno iskren prema sebi ostaje krug postojanja.
Pazi, Mi znamo i čemu si ti naučen. Mi znamo da se sve stvari večno vraćaju, i mi sa njima. I to da smo već postojali nebrojeno puta do sada i sve stvari sa nama...
O, kako da ne budem vatreno za Večnost i za venčani prsten svih prstenova - prsten povratka?”
Tako je govorio Zaratustra

Fundamentalna ideja za moj rad - Večni povratak svih stvari - ova najveća od svih mogućih formula pozitivne filozofije prvi put mi se javila u avgustu 1881. Napisao sam zabelešku te misli na parčetu papira pod naslovom: Dva kilometra iznad čoveka i vremena! Toga dana mi se desilo da se divim prirodi, šumama duž jezera Silvaplana i zaustavih se nadomak ogromne, piramidalne i visoke stene ...to je bio tren kada mi je zasvetlela misao.”
Evo čoveka (Ecce Homo)

No comments:

Post a Comment